17.1. Izraditi analizu stanja i perspektive doprinosa OCD-a razvoju socijalnog poduzetništva

04.07.2013

A- A A+
Nositelj: MRMS
Sunositelj: UZUVRH
Rok provedbe: ožujak 2013.; učinke pratiti kontinuirano
Pokazatelji provedbe:
  1. provedena analiza resursa i potencijala za razvoj socijalnog poduzetništva u Hrvatskoj
  2. izrađena analiza trenutačnog stanja i perspektive razvoja zakonodavstva u zemljama članicama EU-a, uz preporuke razvoja modela primjerenog hrvatskom kontekstu

Sažeti opis provedbe aktivnosti

Provedba aktivnosti Aktivno sudjelovanje OCD-a u procesu izrade Strategije za razvoj socijalnog poduzetništva te potrebnog zakonskog, institucionalnog i financijskog okvira za razvoj socijalnog poduzetništva, posebice u dijelu koji se odnosi na OCD-e kao i aktivno sudjelovanje drugih zainteresiranih dionika iz javnog sektora, civilnoga društva, poduzetništva i akademske zajednice osigurano je u procesu izrade Strategije za razvoj društvenog poduzetništva kojeg su zajednički koordinirali Ministarstvo rada i mirovinskog sustava i Ministarstvo socijalne politike i mladih. Vlada Republike Hrvatske je 2013. godine donijela Odluku o osnivanju Radne skupine za izradu Strategije za razvoj društvenog poduzetništva, a njeni članovi su bili predstavnici tijela državne i javne vlasti, akademske zajednice, socijalnih partnera, strukovnih organizacija, regionalnih razvojnih agencija i 11 organizacija civilnoga društva. Tijekom 2013. i 2014. godine održano je ukupno 6 sastanka Radne skupine te nekoliko sastanaka na kojima su se pripremali radni dokumenti nužni za izradu Strategije i na kojima je sudjelovao manji krug dionika (Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Ministarstvo socijalne politike i mladih, Ministarstvo poduzetništva i obrta te predstavnici civilnoga društva). Vlada Republike Hrvatske u travnju 2015. godine usvojila je Strategiju razvoja društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine. Iz navedene Strategije proizlazi da je Ministarstvo rada i mirovinskog sustava zaduženo za upravljanje provedbom Strategije te da je obavezno svake godine sastavljati izvješće o njenoj provedbi, te izrađivati periodične evaluacije provedbe na temelju koje se mogu usvajati revidirani planovi aktivnosti Strategije za preostalo razdoblje. Kako bi se obuhvatili svi dionici relevantni za sektor društvenog poduzetništva, Vlada Republike Hrvatske trebala je uspostaviti i Savjet za razvoj društvenog poduzetništva sastavljen od predstavnika relevantnih tijela državne uprave, socijalnih partnera, organizacija civilnoga društva i ostalih dionika, a koji se trebao sastajati minimalno dva puta godišnje te na svojim sjednicama raspravljati i donositi strateške preporuke za razvoj društvenog poduzetništva, ali i pratiti provedbu Strategije. Budući da Savjet nije uspostavljen niti je izrađeno ijedno izvješće o provedbi Strategije ne može se procijeniti u kojoj mjeri su postignuti ciljevi Strategije, odnosno je li uspostavljeno poticajno okruženje za promicanje i razvoj društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj kako bi se smanjile regionalne razlike i osiguralo povećanje razine zaposlenosti, te pravednija raspodjela društvenog bogatstva budući da ne postoje izvješća o provedbi Strategije.

Više o provedbi aktivnosti

Strategijom o razvoju društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine predviđena je analiza resursa i potencijala za razvoj društvenog poduzetništva u Hrvatskoj, odnosno izrada analize trenutačnog stanja i perspektive razvoja zakonodavstva u zemljama članicama EU-a usvojena je u travnju 2015. godine. Naime, kroz Strategiju razvoja društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine djelomično se obrađuje trenutačno stanje, ali i perspektive razvoja zakonodavstva vezano za društveno poduzetništvo u zemljama članicama Europske unije, te postojeći zakonodavni okviri u Republici Hrvatskoj. U istom se dijelu Strategija ujedno dotiče i sadašnjih resursa i potencijala za razvoj društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj.

Unutar posebnih ciljeva Strategije predviđen je daljnji razvoj zakonodavnog, financijskog  i institucionalnog okvira primjerenog hrvatskom kontekstu dok ujedno pojedine mjere predviđaju aktivnosti koje će doprinijeti daljnjem razvoju zakonodavstva u Hrvatskoj vezano za socijalno poduzetništvo, pri čemu je Mjera 1 u potpunosti posvećena Uspostavi i unapređenju zakonodavnog i institucionalnog okvira za razvoj društvenog poduzetništva kroz konkretne aktivnosti:

-     Dubinska analiza postojećeg zakonodavnog okvira kao podloga za iniciranje usklađenih zakonodavnih promjena s ciljem stvaranja poticajnog okruženja za razvoj društvenog poduzetništva

-     Razvoj sustava poticaja i olakšica za društvene poduzetnike na temelju preporuka proizašlih iz analize zakonodavnog okvira i analize potreba

-     Dubinska analiza potreba postojećih društvenih poduzetnika.

***

Analiza resursa i potencijala za razvoj društvenog poduzetništva također je jedna od aktivnosti čija je provedba predviđena u sklopu izravne dodjele sredstava pod nazivom ''Uspostava institucionalnog i zakonodavnog okvira za razvoj društvenog poduzetništva'', čiji će Korisnik biti Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava kao tijelo nadležno za društveno poduzetništvo na institucionalnoj razini. Ministarstvo rada i mirovinskog sustava planira započeti s provedbom prvih aktivnosti u sklopu ove operacije u 3. kvartalu 2017. godine.

***

U sklopu trogodišnjeg istraživačkog projekta „iPRESENT ̶ Installation Project for REsearch about Social ENTrepreneurship“ koji financira Hrvatska zaklada za znanost a provodi Institut društvenih znanosti Ivo Pilar iz Zagreba objavljen je izvještaj o stanju društvenog poduzetništva u Hrvatskoj 2015. koji obuhvaća povijesni pregled pojave i razvoja društvenog poduzetništva u Hrvatskoj, analizira Strategiju razvoja društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine, kao temeljnog državnog dokumenta za ovo područje, te prezentira Bazu aktera društvenog poduzetništva i/ili tome bliskih pravnih subjekata. "Mapiranje novih obzora - izvještaj o stanju društvenog poduzetništva u Hrvatskoj 2015." prvi je u nizu od devet izvještaja, odnosno publikacija planiranih u sklopu projekta. Drugi Izvještaj iPRESENT projekta „Preko granica - društvena ekonomija u Europi“ ima za cilj prezentirati značenje i utjecaj društvene ekonomije u Europi, posebno različit odnos i usvajanje tog modela ekonomskog i društvenog razvoja u pojedinim europskim zemljama.

***

Tijekom 2014. završen je projekt mapiranja društvenog poduzetništva na razini Europske unije zasebno za svaku zemlju članicu. U Hrvatskoj je prema bazi podataka koju vodi Udruga za kreativan razvoj- SLAP registrirano 40 društvenih poduzetnika, no procjena je da ih je zapravo od 40 do 150.

Za provedbu aktivnosti nisu bila potrebna dodatna financijska sredstva iz državnog proračuna.


 

>>

Natrag

comments powered by Disqus