19.3. Osigurati javno predstavljanje ugovorenih projekata i programa organizacija civilnog društva u području društveno-ekonomskog razvoja

04.07.2013

A- A A+
Nositelji: TDU, JLPS
Sunositelj: UZUVRH
Rok provedbe: rujan 2012.; učinke pratiti kontinuirano
Pokazatelji provedbe:
  1. broj TDU-a i JLPS-a koji su organizirali javno predstavljanje ugovorenih projekata i programa
  2. broj OCD-a koji su sudjelovali u javnom predstavljanju ugovorenih projekata i programa

Sažeti opis provedbe aktivnosti

U razdoblju od 2012. do kraja 2016. Ured za udruge organizirao je javna predstavljanja projekata ugovorenih u sklopu programa dodjele bespovratnih sredstava za 15 od ukupno 16 natječaja koje je objavio, te je u tim predstavljanjima ukupno sudjelovalo preko 220 organizacija civilnoga društva.

U Zagrebu je u 2012. godini javno predstavljano 15 projekata za koje su ugovori potpisani u sklopu dva natječaja u okviru sheme dodjele bespovratnih sredstava IPA 2009 programa „Jačanje održivosti i razvoj OCD-a kao proaktivnih društvenih dionika pri provedbi pravne stečevine EU“ ukupne vrijednosti 2,81 milijuna eura. U okviru natječaja „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za praćenje i zagovaranje u područjima demokratizacije, ljudskih prava, integracije manjina te održivog povratka izbjeglica u područjima od posebne državne skrbi“[1] 9 je projekata organizacija civilnoga društva dobilo potporu vrijednu 1.800.000,00 eura, dok je u okviru natječaja „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za provedbu programa inovativnih socijalnih usluga u područjima posebne državne skrbi“ 6 udruga nositelja projekata i 17 partnerskih organizacija diljem Hrvatske ugovorilo potporu vrijednu 1.012.500,00 eura za aktivnosti pružanja programa inovativnih socijalnih usluga u područjima od posebne državne skrbi.

Tijekom 2013. godine organizirana su predstavljanja 14 projekata ugovorenih u sklopu IPA 2010 programa „Potpora organizacijama civilnoga društva u razvoju, provedbi i praćenju provedbe javnih politika i politika vezanih uz pravnu stečevinu“ ukupne vrijednosti oko 2,5 milijuna eura u četiri grant sheme/područja:

  • „Potpora naporima OCD-a za prevenciju nasilja među mladima i djecom te za njegovanje volonterstva među mladima“ – 4 projekta ukupne vrijednosti 789.015,47 eura,
  • „Potpora OCD-a za praćenje i promicanje transparentnosti, učinkovitosti, odgovornosti i uključivosti javne uprave u borbi protiv korupcije“  - 3 projekta vrijednosti 511.593,16 eura,
  • „Potpora OCD-a u promicanju i praćenju provedbe politika jednakih mogućnosti i ostalih politika vezanih uz anti-diskriminaciju“ – 4 projekta vrijednosti 620.288,91 eura,
  • „Potpora doprinosu OCD-a u razvoju, provedbi, promicanju i praćenju provedbe politika održivog razvoja i zaštite okoliša“ – 3 projekta vrijednosti 437.279,78 eura.

Ured za udruge je spomenute projekte, u suradnji s lokalnim partnerskim organizacijama civilnoga društva, u lipnju 2013. godine široj javnosti predstavio i u sklopu panel rasprava održanih u Osijeku, Splitu, Puli i Kninu.

U okviru IV. komponente Programa IPA, tijekom 2013. objavljena su tri natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava. U istoj je godini organizirano javno predstavljanje 9 ugovorenih projekata ukupne vrijednosti 664.444,22 eura u sklopu grant sheme „Jačanje regionalnih i lokalnih struktura za podršku razvoju civilnoga društva“ usmjerenih izgradnji kapaciteta OCD-a koji su, u partnerstvu s lokalnim vlastima radili na rješavanju problema u lokalnoj zajednici te poticali uključenost građana u zajednici. 11 ugovorenih projekata kojima se poticalo zapošljavanje mladih i osoba s invaliditetom, te zagovaranje uključivanja ranjivih skupina u procese odlučivanja kao i promicanje društvene uključenosti tih skupina „Podrška programima organizacija civilnoga društva u području zagovaranja i motivacije za društveno isključene skupine“ ukupne vrijednosti 1.233.800,99 eura predstavljeno je u veljači 2014. godine. U ožujku 2014. godine javno je predstavljeno 9 projekata ukupne vrijednosti 1.094.744,10 eura u sklopu grant sheme „Podrška programima organizacija civilnoga društva aktivnih u području volonterstva na jačanju gospodarske i društvene kohezije".

Iduće, 2014. godine potpisani su ugovori za provedbu projekata u sklopu IPA 2011 program „Aktivno civilno društvo za trajnost reformi javnih politika u Hrvatskoj u razdoblju nakon pristupanja EU“ za dvije grant sheme. 6 OCD-a koji su potpisali ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu natječaja „Potpora OCD-a za razvijanje partnerstava za održivo korištenje zaštićenih područja u Hrvatskoj, uključujući moguća područja unutar NATURA 2000“, ukupne vrijednosti 750 tisuća eura javno su predstavljeni krajem 2014. godine. Provedbom projekata izgradila su se međusektorska partnerstva i unaprijedio se sustav upravljanja zaštićenim područjima, te se podigla svijest javnosti o važnosti održivog korištenja prirodnih resursa za društveno-gospodarski razvoj u Hrvatskoj. Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu druge grant sheme – „Jačanje potpore OCD-a za povećanje transparentnosti i dobrog upravljanja javne uprave u Hrvatskoj“, vrijedni više od 2,7 milijuna eura, predstavljeni su početkom 2015. godine, a potpisalo ih je 12 OCD-a za provedbu projekata koji su razvijali kapacitete i suradnju između građana i javne uprave s ciljem poboljšanja transparentnosti i otvorenosti javne uprave i politika vezanih uz prostorno planiranje, upravljanje proračunom, ljudska prava i unaprjeđenje visokog obrazovanja u RH.

Ured za udruge, kao tijelo akreditirano za provođenje Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013., odnosno za provedbu operacija iz "malog" Europskog socijalnog fonda (ESF-a), je u srpnju 2014. objavio dva natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava iz ESF-a te u prosincu 2014. ugovorio provedbu projekata iz oba poziva u okviru Prioritetne osi 5, mjere 5.2 "Jačanje uloge organizacija civilnoga društva za društveno-gospodarski rast i demokratski razvoj". Iste godine Ured za udruge je organizirao predstavljanja ugovorenih projekata:

  • „Jačanje sposobnosti organizacija civilnoga društva za pružanje socijalnih usluga“ - 31 projekt ukupne vrijednosti 2,35 milijuna eura.
  • „Mikro projekti podrške inovativnim aktivnostima malih organizacija civilnoga društva za lokalni razvoj“ - 40 projekata ukupne vrijednosti 1,18 milijuna eura.

U organizaciji Ureda za udruge i u 2015. godini javno su predstavljani ugovoreni projekti i to projekti ugovoreni u sklopu dodjele bespovratnih sredstava IPA 2012 Programa "Organizacije civilnoga društva – mehanizmi unutarnje kontrole za očuvanje standarda EU" za tri grant sheme. Unutar grant sheme „Jačanje kapaciteta OCD-a za osiguravanje djelotvorne provedbe standarda EU u ostvarenju ljudskih prava“ ugovorena su i javno predstavljena 22 projekta ukupne vrijednosti 3.182.815,26 eura, dok je unutar grant sheme „Poticanje inovativnih oblika filantropije u lokalnim zajednicama za potporu održivosti OCD-a“ ugovoreno i javno predstavljeno 5 projekata ukupne vrijednosti 525.050,58 eura. 11 projekata ukupne vrijednosti 1.855.129,50 eura sklopljenih u okviru treće grant sheme „Jačanje lokalnih partnerstava za otvorenu vlast i borbu protiv korupcije u odgovornom upravljanju prirodnim resursima“ nisu javno predstavljeni zbog nedostatka vremena i ograničenih ljudskih resursa i to je ujedno jedini natječaj koji je Ured za udruge objavio da za njega nije organizirano javno predstavljanje ugovorenih projekata.

Više o provedbi aktivnosti

U periodu od 2012. do kraja 2016. Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske organizirao je javna predstavljanja u kojima je ukupno sudjelovalo preko 220 organizacija civilnoga društva.

U 2012. održana su dva javna predstavljanja ugovorenih projekata i programa organizacija civilnog društva u organizaciji Ureda za udruge u vezi sa sljedećim pozivima na dodjelu bespovratnih sredstava:

Tijekom 2013. od strane Ureda za udruge Vlade RH organizirana su predstavljanja ugovorenih projekata u vezi sa sljedećim pozivima na dodjelu bespovratnih sredstava:

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske je u suradnji s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva organizirao predstavljanja ugovorenih projekata u 2014. godini:

Također, u studenome 2015. u organizaciji Ureda za udruge predstavljeno je 22 projekta ugovorena u vrijednosti od 22 milijuna kuna u sklopu dodjele bespovratnih sredstava IPA 2012 „Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za osiguravanja djelotvorne provedbe standarda EU u ostvarenju ljudskih prava“ koji su za cilj imali osnaživanje doprinosa civilnog društva dosljednom provođenju europskih standarda zaštite ljudskih prava i prava nacionalnih manjina, unaprijediti sudjelovanje građana u zaštiti ljudskih prava te poboljšati položaj i ostvarivanje prava Roma u Hrvatskoj.

U rujnu 2016. godine održana je panel rasprava o filantropiji povodom dovršetka procesa ugovaranja projekata financiranih iz Instrumenta pretpristupne pomoći – IPA 2012 „Poticanje inovativnih oblika filantropije u lokalnim zajednicama za potporu održivosti organizacija civilnoga društva“, u organizaciji Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Svrha rasprave, na kojoj je sudjelovalo je 20 predstavnika OCD-a (uglavnom iz udruga i zaklada), bila je približiti javnosti ciljeve projekata udruga čija je provedba započela krajem rujna 2015. godine. Projekti nositelja Regionalne zaklade za lokalni razvoj ZAMAH, Udruge „Sustav Orkestara Djece i Omladine“ – SO DO, Zaklade za razvoj lokalne zajednice “Slagalica”, Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva Pula te Volonterskog centra Zagreb vrijedni su preko 3,8 milijuna kuna, a trebaju izravno pridonijeti ostvarivanju strateških ciljeva RH na području razvoja filantropije, društvene odgovornosti i kulture davanja. 

***

Od drugih TDU-a koji su osigurali javno predstavljanje ugovorenih projekata i programa organizacija civilnog društva izdvajamo javno predstavljanje koje je Ministarstvu socijalne politike i mladih održalo u rujnu 2016. godine svečanim potpisivanjem i uručivanjem ugovora u okviru natječaja „Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći“ iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) ukupne vrijednosti 86.286.590,00 kn, uz nacionalno sufinanciranje od 15% od ukupnog iznosa. Od ukupno zaprimljenih 17 projektnih prijedloga ugovoreno 13 projekata usmjerenih ublažavanju najtežih oblika siromaštva, pružanjem nefinancijske pomoći najpotrebitijim osobama i to hrane i/ili osnovne materijalne pomoći, kao što su školski pribor i oprema za djecu, higijenski proizvodi, kuhinjska oprema, oprema za novorođenčad i ostale potrepštine za osobe ili obitelji koje žive u siromaštvu. Projekti su javno predstavljeni i potpisani s predstavnicima organizacija civilnoga društva koje imaju rješenje nadležnog ureda kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći te imaju prethodnog iskustva u provedbi takvih aktivnosti.

***

Izvršna agencija za obrazovanje, audio-vizualne i kulturne politike (EACEA) objavila je nekoliko promotivnih brošura o provedenim projektima u sklopu programa Europa za građane:

  • Zbornik Projects Compendia 2013 s primjerima projekata koji su financirani u 2013. godini iz sredstava Programa Europa za građane. U zbirci su predstavljena i dva projekta korisnika iz Hrvatske, točnije:

-          projekt „Rudarsko nasljeđe: generator gospodarskog i turističkog razvoja“, Grada Labina u sklopu Aktivnosti 1, Mjere 1.2. Tematsko umrežavanje pobratimljenih gradova, te

-          projekt „Aktivno europsko građanstvo – Što time dobivam“, udruge Cenzura Plus iz Splita u sklopu Aktivnosti 2., Mjere 2.3. Potpora projektima organizacijama civilnog društva.

  • Brošura „Utjecaj građana: 25 priča iz programa Europa za građane“ u kojoj je predstavljen projekt „Twin Towns European Volunteering conference - EUR-VOL“, Grada Trogira u sklopu Aktivnosti 1., Mjere 2.1. Bratimljenje gradova, ali i još dva projekta u kojima su organizacije iz Hrvatske bili u ulozi partnera.

Ured za udruge Vlade RH kao Kontakt točka programa Europa za građane u Hrvatskoj, izradio je letak o provedbi programa Europa za građane u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2007. – 2013. s navedenim podacima o ukupno utrošenim sredstvima, kao i kartom svih korisnika sredstava u razdoblju 2007. – 2013. Izrađen je i letak za programsko razdoblje 2014. – 2020. koji sadrži osnovne informacije o Programu i izjave nekih od prijašnjih korisnika sredstava iz ovog Programa, a redovito se distribuirao na informativnim događanjima Ureda za udruge, drugih tijela javne vlasti te organizacija civilnoga društva.

Dodatno, Ured za udruge Vlade RH je kao kontakt točka Programa „Europa za građane“ u razdoblju 2012.-2016. godine proveo više od 70 informativnih događanja i interaktivnih radionica za više od 3.150 predstavnika organizacija civilnog društva, JLPS-a i građana. 

***

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) organizirali su u listopadu 2012. u hotelu Sheraton u Zagrebu informativno-edukativni događaj pod nazivom „Dani EU fondova“, u sklopu kog su dvije organizacije civilnog društva predstavile svoje iskustvo sudjelovanja u projektima financiranim u okviru IPA programa prekogranične suradnje.

Isto ministarstvo na godišnjoj razini održava organizira izbor za najuspješniji EU projekt u svrhu promoviranja uspješnih EU projekata te podizanja svijesti hrvatske javnosti o EU fondovima i pozitivnom utjecaju na apsorpcijske sposobnosti svih potencijalnih korisnika.

Izbor za Najuspješniji lokalni EU projekt 2010. – 2012. godine u 2013. godini održan je u okviru drugog dana Godišnje konferencije Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u lipnju 2013. godine. Temeljem on-line glasovanja te glasova stručnog žirija, sastavljenog od istaknutih stručnjaka MRRFEU, prvo mjesto zaslužio je projekt „Razvojem umjetničkih vještina do svijeta rada“, drugo „Višnja maraska kao sastojak funkcionalne hrane“ i treće mjesto projekt „Civitas elan“, te su im dodijeljene nagrade. Uz HZZ, partneri na projektu nazvanom „Razvojem umjetničkih vještina do svijeta rada“ bili su Udruga „OSI“ osoba s invaliditetom Kutina, Pučko otvoreno učilište Kutina, Grad Kutina i Muzej Moslavine Kutina, a ukupna vrijednost projekta bila je nešto više od 102 tisuće eura.

Izbor za najuspješniji lokalni EU projekt u RH u razdoblju 2012.-2014. u cilju daljnje prezentacije uspješnih projekata financiranih EU sredstvima održan je u 2015. godini. Primjerima uspješnih projekata željelo se istaknuti doprinos i značaj koji imaju na poboljšanje životnih uvjeta lokalne zajednice, krajnjih korisnika te hrvatskih građana u cjelini odnosno gospodarskog razvoja Republike Hrvatske. Projekti su nominirani od strane regionalnih razvojnih agencija (regionalnih koordinatora), a pokrivaju brojna područja: poduzetništvo i razvoj poslovne infrastrukture, istraživanje i inovacije,  zaštitu okoliša, socijalnu uključenost i zapošljavanje te poljoprivredu i zastupljeni su na području cijele Hrvatske, od Srijema i Slavonije preko Zagreba i Like do Istre i Dalmacije. Prvo mjesto osvojio je projekt „IRRI - Projekt navodnjavanja“ koji je za cilj imao pridonijeti povećanju prinosa u poljoprivrednoj proizvodnji i povećanju prihoda poljoprivrednika u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, podržati proizvodnju poljoprivrednih proizvođača uvođenjem sustava za navodnjavanje u poljoprivredi, unaprijediti znanje poljoprivrednika i stručnost tehničara, povećati suradnju i svijest javnosti o navodnjavanju promoviranjem korištenja sustava za navodnjavanje, racionalnijim korištenjem i uvođenjem sustava kako bi se prilagodilo potrebama za vodom. Partneri na projektu bili su Općina Tompojevci, Vukovarsko-srijemska županija, Udruga korisnika sustava za navodnjavanje Opatovac, Udruga korisnika sustava za navodnjavanje Tompojevci te Općina Šamac i Udruženje Nezavisni biro za razvoj Gradačac iz Bosne i Hercegovine. Izrađena je i publikacija „Najuspješniji lokalni EU projekti u Hrvatskoj 2012. - 2014.

Izbor za najuspješniji lokalni EU projekt 2015.-2016. održava se u 2017. godini.

Za provedbu aktivnosti nisu bila potrebna dodatna financijska sredstva iz državnog proračuna.

 

 

 
 

 

 

 

 

>>

Natrag

comments powered by Disqus