Prethodna Nacionalna strategija i stvaranje Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva 2012.-2016.

24.06.2013

 • Oznake:  
A- A A+

ŠTO JE NACIONALNA STRATEGIJA STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA 2006. – 2011.?

Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva je dokument koji daje osnovne smjernice koje se žele postići u petogodišnjem razdoblju kako bi se unaprijedio postojeći i stvorio novi pravni, financijski i institucionalni sustav potpore razvoju civilnoga društva, te stvorilo poticajno okruženje za daljnji razvoj civilnoga društva u Republici Hrvatskoj. Ova Strategija polazi od vrijednosnog utemeljenja odnosa države i civilnoga društva do osnovnih preduvjeta za daljnji razvoj kao što su socijalna kohezija, sudionička demokracija, filantropija i volonterstvo te obrazovanje za demokratsko građanstvo i ljudska prava, uz unaprjeđivanje zakonskog, financijskog, poreznog i institucionalnog okvira za potporu razvoju civilnoga društva.

KAKO JE NASTALA NACIONALNA STRATEGIJA STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA?

Izrada Strategije bila je najavljena već u nacrtu Programa suradnje Vlade Republike Hrvatske i nevladinog, neprofitnog sektora usvojenog u siječnju 2001. godine, a prvu inicijativu za pripremu tog dokumenta potaknuo je Savjet za razvoj civilnoga društva 2002. godine. Proces izrade Strategije započela je osnivanjem Radne skupine Odlukom Vlade od 12. siječnja 2006. godine, a posebna vrijednost ovog dokumenta leži u činjenici da je u njegovoj izradi zajednički aktivno sudjelovalo preko šezdeset osoba iz organizacija civilnoga društva, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela državne uprave, akademske zajednice i poslovnog sektora. Još preko tisuću osoba dalo je svoj doprinos konačnom sadržaju Strategije kroz javne rasprave.

ŠTO JE CILJ NACIONALNE STRATEGIJE STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA?

Cilj je Strategije da se stvore uvjeti za razvoj zajednice u kojoj građani i organizacije civilnoga društva u sinergiji s drugim sektorima, aktivno, ravnopravno i odgovorno na načelima održivog razvoja i djelovanja za opće dobro, sudjeluju u ostvarivanju društva blagostanja i jednakih prilika za sve. Da bi se to postiglo potrebno je da svi dionici u društvu prihvate i primjenjuju zajedničke vrijednosti demokracije koje su utemeljene na društvenim promjenama, suradnji, otvorenosti, solidarnosti, socijalnoj pravdi i socijalnoj koheziji, javnosti rada, osobnoj moći i odgovornosti, sudjelovanju u odlučivanju, uvažavanju osobnosti i različitosti, samoorganiziranju, cjeloživotnom učenju i slobodnoj informacijskoj povezanosti.

Nacionalnu strategiju stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva od 2006. do 2011. možete preuzeti ovdje.

KAKO SE PROVODE CILJEVI NAVEDENI U STRATEGIJI?

Mjere koje će se provesti radi postizanja navedenih ciljeva, rokovi i nositelji njihove provedbe, razrađuju se nakon usvajanja Strategije u Operativnom planu provedbe Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva. Ured za udruge koordinator je provedbe mjera Operativnog plana, a formirano je i Povjerenstvo za praćenje provedbe Operativnog plana.

Godišnja izvješća o provedbi Operativnog plana u 2007., 2008., 2009. i 2010. nalaze se u nastavku:

Izvješće o provedbi Operativnog plana Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva (2006.-2011.) za 2007. godinu

Izvješće o provedbi Operativnog plana Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva (2006.-2011.) za 2008. godinu

Izvješće o provedbi Operativnog plana Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva (2006.-2011.) za 2009. godinu

Nacrt Izvješća o provedbi Operativnog plana Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva (2006. - 2011.) za 2010. i 2011. godinu

IZRADA NOVE NACIONALNE STRATEGIJE STAVRANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA 2012.-2016.

Proces izrade nove Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva, za razdoblje 2012. – 2016. godine započeo je  Danima udruga 2011, pod nazivom Civilno društvo u hrvatskoj 2016. - vizija, strategija i akcija. Navedeno događanje održano je u svibnju ove godine u Puli u organizaciji Ureda za udruge Vlade RH u suradnji s TACSO – uredom tehničke pomoći organizacijama civilnog društva u Republici Hrvatskoj i Zakladom za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva Istarske županije. Dvjestotinjak sudionika i sudionica događanja zajednički su razvijali prijedloge za viziju razvoja civilnog društva u Republici Hrvatskoj kako bi pridonijeli nacrtu prijedloga Nacionalne strategije i akcijskog plana za razdoblje od 2012. do 2016. godine i to putem suvremene metode otvorenog prostora (eng. Open space technology) koja omogućuje grupno promišljanje složenih tema i postizanje značajnih rezultata u relativno kratkom vremenu.

Više informacija o Danima udruga 2011 možete saznati ovdje.

KAKO JE DALJE TEKAO PROCES IZRADE NOVE STRATEGIJE?

Nastavak procesa činila je rasprava o polazišnim osnovama za izradu nove Nacionalne strategije, održana u lipnju 2011. u prostorima Hrvatske zajednice tehničke kulture u organizaciji Ureda za udruge Vlade RH. Rasprava je imala za cilj usuglasiti daljnje korake u izradi prijedloga, u dogovoru sa sudionicima Dana udruga, sudionicima izrade postojeće Nacionalne strategije, članovima Savjeta te ostalim zainteresiranima koji žele dati svoj doprinos izradi Nacionalne strategije za sljedećih pet godina. Na raspravi je sudjelovalo tridesetak sudionika, predstavnika tijela državne uprave i organizacija civilnoga društva a raspravljalo se o strukturi i sadržaju nove Strategije te hodogramu aktivnosti i metodologiji rada s ciljem da se proces izrade Strategije učini što transparentnijim. Sudionici rasprave složili su se kako nova Nacionalna strategija, zajedno s pripadajućim Operativnim planom, treba činiti jedinstveni dokument, s revidiranom strukturom i jasno definiranim ciljevima, mjerama, rokovima, nositeljima i indikatorima uspješnosti provedbe te financijskim resursima u pogledu izvora sredstava za provedbu mjera. U pogledu metodologije rada i hodograma aktivnosti, dogovoreno je osnivanje jedne uže radne skupine, sastavljene od predstavnika organizacija civilnoga društva, tijela državne uprave, akademske zajednice, poslovnog sektora te lokalne i područne samouprave, čija bi zadaća bila oblikovanje prvog nacrta teksta te koordinacija manjih podskupina koje će raditi na pojedinim tematskim područjima.

PRVI SASTANAK RADNE SKUPINE ZA IZRADU STRATEGIJE

Prvi sastanak radne skupine za izradu nove Nacionalne strategije održao se u srpnju 2011., u prostorijama Ureda za udruge. Na navedenom sastanku radna skupina trebala je postići dogovor o strukturi i sadržaju Strategije, usuglasiti metodologiju za izradu pojedinih poglavlja, hodogram aktivnosti, rokove te podjelu zaduženja. Na sastanku je istaknuto kako prilikom dizajniranja nove Nacionalne strategije treba uzeti u obzir vrijednosna polazišta i aktualna poglavlja važeće strategije, budući da je navedena izrađena kroz aktivno sudjelovanje i suradnju organizacija civilnog društva i raznih državnih tijela oko čije važnosti je svojedobno postignut konsenzus. Također, istaknuto je kako novi dokument treba biti sažet i jasan s vrlo konkretnim ciljevima, mjerama, aktivnostima te mjerljivim indikatorima. U cilju što bolje i kvalitetnije izrade nove Nacionalne strategije, Ured za udruge predložio je da se pojedini članovi radne skupine opredijele za koordinaciju pojedinih tema te oforme podskupine za pokrivanje tih tema. Valja naglasiti kako je cijeli postupak izrade nove Nacionalne strategije otvoren te na taj način osobe koje u njemu sudjeluju imaju mogućnost intervencije i doprinosa i temama za koje se nisu posebno opredijelili. Članovi radne skupine raspravljali su o mogućim glavnim područjima i razvrstavanju postojećih tema, nakon čega je dogovoren grubi kostur prvog nacrta Nacionalne strategije te su ad hoc nominirani voditelji i članovi radnih skupina.  Također, očekuju se sveukupna izvješća o provedbi aktualne Nacionalne strategije od tijela državne uprave što će omogućiti njezinu evaluaciju, koja će koristiti i pri izradi mjera nove Nacionalne strategije. Uz navedeno, radna skupina dogovorila se o izradi kratkog vodiča koji bi poslužio izradi nacrta nove Nacionalne strategije te kako bi novoj Strategiji trebalo dodati i obrazloženje odabira mjera i pojmovnik.

DRUGI SASTANAK RADNE SKUPINE ZA IZRADU STRATEGIJE

Nakon ljetne stanke, u rujnu 2011. održao se drugi sastanak radne skupine za izradu nove Nacionalne strategije u prostorijama Ureda za udruge. Na sastanku je ukratko predstavljen plan evaluacije uspješnosti provedbe Nacionalne strategije za razdoblje od 2006.-2011., koja će se raditi na temelju godišnjih izvješća o provedbi Operativnog plana Nacionalne strategije. Evaluaciju će provoditi Ured za udruge u suradnji s Savjetom za razvoj civilnog društva i uz stručnu potporu pojedinih članova radne skupine, a zamišljena je kao participativna, interna evaluacija s fokusom na relevantnost definiranih ciljeva i mjera, izazove u provedbi te neposredne učinke.

Također, potvrđena  je struktura i sadržaj nove Nacionalne strategije koji su utvrđeni na prvom sastanku radne skupine, a podskupine su nadopunjene novim članovima koji su u međuvremenu iskazali svoj interes za sudjelovanjem.


Struktura nove Strategije s imenima koordinatora i članova pojedinih podskupina:

1. UVOD:
→ vrijednosno utemeljenje strategije
→ pristup realizaciji ciljeva
→ održivi razvoj
→ društvene vrijednosti civilnog društva

koordinatorica podskupine: Vesna Lendić Kasalo, Ured za udruge
članovi podskupine:

 • Ivona Mendeš, Fakultet političkih znanosti
 • Vedran Horvat, Heinrich Böll Stiftung
 • Dražen Šimleša, Institut „Ivo Pilar“
 • Nives Miošić, GONG
 • Gordan Bosanac, Centar za mirovne studije
 • Berto Šalaj, Fakultet političkih znanosti
 • Slađana Novota, Udruga za razvoj civilnog društva SMART


Sve informacije o radu i aktivnostima podskupine 1 možete pronaći na: http://sites.google.com/site/podskupina1/.

2. EVALUACIJA PROVEDBE STRATEGIJE U PRETHODNOM RAZDOBLJU

koordinatorica podskupine: Marina Lochert, Ured za udruge

 • Marina Škrabalo, MAP savjetovanja d.o.o.
 • Slađana Novota, Udruga za razvoj civilnog društva SMART
 • Vesna Lendić Kasalo, Ured za udruge

3. INSTITUCIONALNI OKVIR ZA POTPORU RAZVOJU CIVILNOGA DRUŠTVA:
→ normativni i institucionalni okvir za potporu razvoju civilnog društva u djelovanju za opće dobro
→ sustav financiranja i potpore razvoju civilnoga društva iz javnih izvora RH (nacionalna i lokalna razina, uključujući i zaklade lokalnih zajednica) i fondova EU

koordinatorica podskupine: Vesna Lendić Kasalo, Ured za udruge
članovi podskupine:                     

 • Ivona Mendeš, Fakultet političkih znanosti
 • Lejla Šehić Relić, Volonterski centar Osijek
 • Nives Kopajtich Škrlec, Udruga gradova u Republici Hrvatskoj
 • Katarina Pavić, Mreža mladih Hrvatske
 • Mario Bajkuša, Forum za slobodu odgoja
 • Branka Kaselj, „Slagalica“ za razvoj lokalne zajednice
 • Sandra Pernar, GONG
 • Jelena Balabanić Mavrović, Udruga PET +
 • Boris Jurinić, Ministarstvo kulture
 • Kristina Bulešić Stanojević, Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva
 • Lara Baranašić, Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva                     
 • Mirna Vlašić Feketija, Koordinacija za pregovore o pristupanju Republike Hrvatske u Europsku Uniju

Sve informacije o radu i aktivnostima podskupine 3 možete pronaći na: http://sites.google.com/site/podskupina3/.

4. CIVILNO DRUŠTVO I DEMOKRATSKA GRAĐANSKA KULTURA:
→sudjelovanje građana u oblikovanju javnih politika
→građanski odgoj i obrazovanje
→neprofitni mediji
→volonterstvo

koordinator podskupine: Mario Bajkuša, Forum za slobodu odgoja

članovi podskupine:

 • Milan Medić, LAS Vallis Colapis
 • Gordana Forčić, Nacionalni odbor za razvoj volonterstva, Udruga za razvoj civilnog društva SMART
 • Ivana Kordić, Volonterski centar Zagreb
 • Svjetlana Kasunić, LAG Gorski Kotar
 • Lidija Pavić Rogošić, ODRAZ
 • Nikoleta Poljak, Volonterski centar Osijek
 • Sanja Cesar, CESI Centar za savjetovanje, edukaciju i istraživanje
 • Nives Miošić, GONG
 • Slađana Novota, Udruga za razvoj civilnog društva SMART
 • Sandra Pernar, GONG
 • Nives Kopajtich Škrlec, Udruga gradova u Republici Hrvatskoj
 • Katarina Pavić, Mreža mladih Hrvatske
 • Emina Bužinkić, DOCUMENTA Centar za suočavanje s prošlošću
 • Mladenka Majerić, POPULI Organizacija za razvoj pojedinca i zajednice
 • Željana Buntić Pejaković, Udruga Cenzura Plus
 • Mirjana Matešić, Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj
 • Darko Šeperić, Savez samostalnih sindikata Hrvatske
 • Bojana Ćulum, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
 • Vedrana Spajić Vrkaš, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
 • Nevenka Lončarić Jelačić, Agencija za odgoj i obrazovanje

Sve informacije o radu i aktivnostima podskupine 4 možete pronaći na: http://sites.google.com/site/podskupina4/.

5. CIVILNO DRUŠTVO I DRUŠTVENA KOHEZIJA:
→ pružanje javnih (socijalnih usluga)
→ društveno (neprofitno) poduzetništvo
→ volonterstvo
→ umrežavanje

koordinator podskupine: Ante Martić, Ured za udruge

članovi podskupine:

 • Milan Medić, LAS Vallis Colapis
 • Ivana Kordić, Volonterski centar Zagreb
 • Lejla Šehić Relić, Volonterski centar Osijek
 • Sonja Vukovic, Udruga za kreativni razvoj Slap
 • Teo Petričević, Autonomni centar ACT
 • Gordana Forčić, Nacionalni odbor za razvoj volonterstva,
 • Udruga za razvoj civilnog društva SMART
 • Marina Škrabalo, MAP savjetovanja d.o.o.
 • Maja Stanojević Pokrovac, Hrvatska udruga poslodavaca
 • Bojana Ćulum, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
 • Andreja Rosandić, NESsT

Sve informacije o radu i aktivnostima podskupine 5 možete pronaći na: http://sites.google.com/site/podskupina5/.

6. CIVILNO DRUŠTVO I RAZVOJNI PROCESI (REGIONALNI RAZVOJ):
→ regionalni i ruralni razvoj
→ zakladništvo
→ filantropija
→ korištenje novih tehnologija i resursa

koordinator podskupine: Dražen Šimleša, Institut „Ivo Pilar“

članovi podskupine:

 • Milan Medić, LAS Vallis Colapis
 • Gordana Forčić, Nacionalni odbor za razvoj volonterstva,
 • Udruga za razvoj civilnog društva SMART
 • Svjetlana Kasunić, LAG Gorski Kotar
 • Palma Miličević, Udruga IKS
 • Marina Koprivnjak, Hrvatska mreža za ruralni razvoj HMRR
 • Lidija Pavić Rogošić, ODRAZ
 • Maja Stanojević Pokrovac, Hrvatska udruga poslodavaca
 • Marina Škrabalo, MAP savjetovanja d.o.o.
 • Sofija Babić, Udruga gradova u Republici Hrvatskoj
 • Mirjana Matešić, Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj
 • Kristina Bulešić Stanojević, Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja   civilnog društva
 • Lara Baranašić, Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva                     
 • Darko Ciglar, Autonomni centar ACT
 • Branka Kaselj, „Slagalica“ za razvoj lokalne zajednice
 • Ivana Andrijašević, Središnji državni ured za e-Hrvatsku
 • Marina Lochert,Ured za udruge

7. CIVILNO DRUŠTVO U KONTEKSTU MEĐUNARODNE SURADNJE I RAZVOJA:
→ međunarodna razvojna pomoć
→ umrežavanje EU/regija
→ građanska civilno/društvena diplomacija
→ ljudska sigurnost/sloboda kretanja

koordinatorica podskupine: Tanja Ćorlija, Ministarstvo uprave

članovi podskupine:                     

 • Nikoleta Poljak, Volonterski centar Osijek
 • Gordana Obradović Dragašić, CESI Centar za savjetovanje, edukaciju i istraživanje
 • Snježana Ivčić, Udruga koalicija u zdravstvu
 • Sofija Babić, Udruga gradova u Republici Hrvatskoj
 • Katarina Pavić, Mreža mladih Hrvatske
 • Mario Bajkuša, Forum za slobodu odgoja
 • Gordan Bosanac, Centar za mirovne studije
 • Sandra Pernar, GONG
 • Romana Kuzmanić Olujić, Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija
 • Mirna Vlašić Feketija, Koordinacija za pregovore o pristupanju Republike Hrvatske u Europsku Uniju
 • Ante Martić, Ured za udruge

Osim navedenog, dogovoreno je i da sve podskupine trebaju imati zajedničke početne pozicije u kontekstu pojmova i vrijednosti civilnog društva prije faze formuliranja pojedinih mjera nove Nacionalne strategije pa će se sukladno tome, rad u podskupinama temeljiti na postavljanju nekoliko teza iz kojih će se potom formulirati ciljevi i mjere odnosno aktivnosti i nositelji. Sudionici sastanka složili su se oko pet pitanja na koja svaka podskupina treba dati odgovor prije nego što započne s konkretizacijom mjera:

 • Koji su ključni problemi i naučene lekcije u strateškom području? Koji su prepoznati rizici u dosadašnjoj provedbi mjera Nacionalne strategije u tom području?
 • Koji su mogući uzroci gore navedenih problema?
 • U odnosu na definirane uzroke, koji bi bili ciljevi u narednom razdoblju?
 • Koji su mogući načini rješavanja problema?
 • Koji su glavni akteri u rješavanju problema?


Također, svaka podskupina trebala je izraditi pojmovnik koji će obuhvatiti sve pojmove relevantne u području kojeg obrađuju. Pojmovnici svih podskupina biti će objedinjeni te će postati sastavni dio nove Nacionalne strategije.